Bine ați venit la Instituția Prefectului - Județul Olt
Pagina principală  ·  Judeţul Olt  ·  Contact  ·  Declaraţii de avere şi interese  ·  Comunicate de presă  ·  E-mail  ·  Galerie foto  

  Institutia Prefectului

Despre Instituție
bar.gif
tree-T.gif Legislație
bar.gif
tree-T.gif Conducere
bar.gif
tree-T.gif Organizare
bar.gif
tree-T.gif Programe și strategii
bar.gif
tree-L.gif Rapoarte și studii

Informații de interes public
bar.gif
tree-T.gif Solicitare informații
bar.gif
tree-T.gif Buletin informativ
bar.gif
tree-T.gif Buget
bar.gif
tree-T.gif Bilanț
bar.gif
tree-T.gif Achiziții publice
bar.gif
tree-T.gif Declarații avere/interese
bar.gif
tree-L.gif Formulare tip

Contact
bar.gif
tree-T.gif Date de contact
bar.gif
tree-T.gif Relația cu presa
bar.gif
tree-T.gif Program de funcționare
bar.gif
tree-T.gif Program de audiențe
bar.gif
tree-L.gif Petiții

Transparența decizională

Apostila

Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple

Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor

Situații de urgență

Comisii de specialitate

Informații Primării

som_downloads.gif Legături Utile

icon_poll.gif Statistici

  Sondaj
Ce parere aveti despre calitatea serviciilor institutiei noastre?

Foarte Bunã
Bunã
Lasã de DoritRezultate
Sondaje

Voturi 4011

  SOLVIT

  Ora

Apostila

Biroul Apostilă - Instituția Prefectului - Județul Olt

Adresa: Municipiul Slatina, Bulevardul A.I. Cuza, nr. 12-14, 230025
Etaj 3 - Birou Apostilă

Telefon: 0249 / 410 090, 0249 / 410 104 interior 29032

Fax: 0249 / 432 968, 0249 / 416 239

E-mail: apostila@prefecturaolt.ro
Program de lucru:
Luni, Marți, Miercuri, Joi
Primire documente
09:00-11:00
Eliberare documente
13:00-15:00
 
 
Acte supuse apostilării

Solicitanți

Documente necesare
Model cerere DOCX PDF
Protecția datelor cu caracter personal
Prevederi legale
Lista statelor semnatare ale Convenției de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Eliberarea extraselor multilingve
Ghid pentru exercitarea drepturilor
Formulare

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de:

 • titularul actului;
 • soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului; în acest caz se vor prezenta și documente care atestă relația, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate;
 • o altă persoană fizică, care prezintă procura notarială sau împuternicire avocațială;
 • o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegație în acest sens;
 • o misiune diplomatică sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenției, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondență atât a documentelor necesare eliberării apostilei la Instituția Prefectului competentă, cât și a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.

Solicitanții pot depune documentele și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de celelalte documente necesare;
b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a depune la sediul Instituției Prefectului:
 1. o cerere, indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;
 2. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;
 3. dovada achitării taxelor pentru prestarea serviciului de eliberare a apostilei.

IMPORTANT! În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte aparținând mai multor titulari sau pentru acte ce urmează a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat în care urmează a fi folosit acel act.

În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, după caz, și urmatoarele:

 • actul de identitate;
 • documente care atestă relația de soț/soție sau rudă pâna la gradul II, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate;
 • procură notarială, împuternicirea avocațială sau delegație.

Protecția datelor cu caracter personal

PRIN COMPLETAREA ȘI SEMNAREA FORMULARULUI TIPIZAT DE CERERE SOLICITANTUL ÎȘI DĂ ACORDUL CU PRIVIRE LA COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prevederi legale

Spicuiri din Instrucțiunea nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea și desfãșurarea activitãții de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Publicatã în: Monitorul Oficial nr. 213 din 6 aprilie 2010

CAPITOLUL II
Procedura de eliberare a apostilei

SECȚIUNEA 1
Primirea documentelor

ART. 6
(1) În cadrul biroului apostilã se realizeazã stabilirea identitãții solicitantului.
(2) Aplicarea apostilei poate fi solicitatã de:
a) titularul actului;
b) soțul/soția titularului actului ori o rudã pânã la gradul II cu titularul actului;
c) altã persoanã fizicã, care prezintã procurã notarialã sau împuternicire avocațialã;
d) o persoanã juridicã care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintã delegație în acest sens;
e) o misiune diplomaticã sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenției, dacã aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondențã atât a documentelor necesare eliberãrii apostilei la instituția prefectului competentã, cât și a actelor pentru care s-a eliberat apostila cãtre titularul acestora.
(3) În cazul în care procura notarialã prevãzutã la alin. (2) lit. c) a fost întocmitã pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta sã îndeplineascã urmãtoarele condiții:
a) sã fie tradusã în limba românã și legalizatã;
b) sã fie apostilatã de autoritãțile competente ale statului pe al cãrui teritoriu a fost întocmitã.
ART. 7
(1) În vederea eliberãrii apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta actul de identitate și de a depune la biroul apostilã al instituției prefectului competente urmãtoarele documente:
a) o cerere, indiferent de numãrul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicitã eliberarea apostilei;
b) actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei, în original;
c) dovada achitãrii taxelor prevãzute la art. 5 alin. (1).
(2) În cazul în care se solicitã eliberarea apostilei pentru acte aparținând mai multor titulari sau pentru acte ce urmeazã a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie sã completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat în care urmeazã a fi folosit acel act.
(3) În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicitã eliberarea apostilei, acesta trebuie sã prezinte, dupã caz,și urmãtoarele:
a) actul de identitate;
b) documente care atestã relația prevãzutã la art. 6 alin. (2) lit. b), dacã aceasta nu rezultã din actul de identitate prezentat potrivit alin. (1);
c) procura notarialã, împuternicirea avocațialã sau delegația cerutã potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) și d).
(4) În sensul prezentelor instrucțiuni, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.
(5) În lipsa actului de identitate emis de autoritãțile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autoritãți publice din statul în care are domiciliul sau reședința, ori pașaportul.
(6) Modelul cererii menționate la alin. (1) lit. a) este prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 8
Solicitanții pot depune documentele și prin corespondențã, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiții:
a) actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei este însoțit de documentele cerute de prezentele instrucțiuni pentru eliberarea apostilei;
b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

SECȚIUNEA a 2-a
Verificarea competenței instituției prefectului

ART. 9
(1) La primirea documentelor, trebuie sã se verifice dacã:
a) actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei este de natura celor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a);
b) este îndeplinit unul dintre urmãtoarele criterii:
1. persoanele prevãzute la art. 6 alin. (2) lit. a) și b) au domiciliul/ultimul domiciliu în județul în care își are sediul instituția prefectului sesizatã; sau
2. sediul emitentului actului se aflã în județul în care își are sediul instituția prefectului sesizatã.
(2) Considerarea unui criteriu sau a altuia trebuie sã se facã în favoarea solicitantului.
(3) Fãrã aplicarea criteriilor prevãzute la alin. (1) lit. b) documentele preluate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de la solicitanți aflați în afara granițelor statului român se transmit Instituției Prefectului Municipiului București, care, dupã eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operațiunile privind transmiterea și restituirea documentelor se realizeazã prin Ministerul Afacerilor Externe.

Ordonanța de Guvern nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961

CAP. 4 din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrãrii datelor cu caracter personal


ART. 12
Informarea persoanei vizate
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizatã, operatorul este obligat sã furnizeze persoanei vizate cel puțin urmãtoarele informații, cu excepția cazului în care aceastã persoanã posedã deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacã este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacã furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevãzute de prezenta lege pentru persoana vizatã, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a cãror furnizare este impusã prin dispoziție a autoritãții de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrãrii.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizatã, operatorul este obligat ca, în momentul colectãrii datelor sau, dacã se intenționeazã dezvãluirea acestora cãtre terți, cel mai târziu pânã în momentul primei dezvãluiri, sã furnizeze persoanei vizate cel puțin urmãtoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizatã posedã deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacã este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevãzute de prezenta lege pentru persoana vizatã, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a cãror furnizare este impusã prin dispoziție a autoritãții de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrãrii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplicã atunci când prelucrarea datelor se efectueazã exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacã aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplicã în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istoricã sau științificã, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilã sau ar implica un efort disproporționat fațã de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvãluirea datelor este expres prevãzutã de lege.
ART. 13
Dreptul de acces la date
(1) Orice persoanã vizatã are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului cã datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucreazã date cu caracter personal care privesc solicitantul, sã comunice acestuia, împreunã cu confirmarea, cel puțin urmãtoarele:
a) informații referitoare la scopurile prelucrãrii, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cãrora le sunt dezvãluite datele;
b) comunicarea într-o formã inteligibilã a datelor care fac obiectul prelucrãrii, precum și a oricãrei informații disponibile cu privire la originea datelor;
c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectueazã orice prelucrare automatã a datelor care vizeazã persoana respectivã;
d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
e) informații asupra posibilitãții de a consulta registrul de evidențã a prelucrãrilor de date cu caracter personal, prevãzut la art. 24, de a înainta plângere cãtre autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.
(2) Persoana vizatã poate solicita de la operator informațiile prevãzute la alin. (1), printr-o cerere întocmitã în formã scrisã, datatã și semnatã. În cerere solicitantul poate arãta dacã dorește ca informațiile sã îi fie comunicate la o anumitã adresã, care poate fi și de poștã electronicã, sau printr-un serviciu de corespondențã care sã asigure cã predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sã comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sãnãtate, cererea prevãzutã la alin. (2) poate fi introdusã de persoana vizatã fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele cãreia este introdusã. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevãzutã la alin. (3) poate fi fãcutã prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizatã.
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sãnãtate sunt prelucrate în scop de cercetare științificã, dacã nu existã, cel puțin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate și dacã datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau mãsuri fațã de o anumitã persoanã, comunicarea prevãzutã la alin. (3) se poate face și într-un termen mai mare decât cel prevãzut la acel alineat, în mãsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetãrii, și nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiatã. În acest caz persoana vizatã trebuie sã își fi dat în mod expres și neechivoc consimțãmântul ca datele sã fie prelucrate în scop de cercetare științificã, precum și asupra posibilei amânãri a comunicãrii prevãzute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplicã atunci când prelucrarea datelor se efectueazã exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacã aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
ART. 14
Dreptul de intervenție asupra datelor
(1) Orice persoanã vizatã are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
a) dupã caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a cãror prelucrare nu este conformã prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupã caz, transformarea în date anonime a datelor a cãror prelucrare nu este conformã prezentei legi;
c) notificarea cãtre terții cãrora le-au fost dezvãluite datele a oricãrei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacã aceastã notificare nu se dovedește imposibilã sau nu presupune un efort disproporționat fațã de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevãzut la alin. (1) persoana vizatã va înainta operatorului o cerere întocmitã în formã scrisã, datatã și semnatã. În cerere solicitantul poate arãta dacã dorește ca informațiile sã îi fie comunicate la o anumitã adresã, care poate fi și de poștã electronicã, sau printr-un serviciu de corespondențã care sã asigure cã predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sã comunice mãsurile luate în temeiul alin. (1), precum și, dacã este cazul, numele terțului cãruia i-au fost dezvãluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizatã, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
ART. 15
Dreptul de opoziție
(1) Persoana vizatã are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particularã, ca date care o vizeazã sã facã obiectul unei prelucrãri, cu excepția cazurilor în care existã dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificatã prelucrarea nu mai poate viza datele în cauzã.
(2) Persoana vizatã are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fãrã nici o justificare, ca datele care o vizeazã sã fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau sã fie dezvãluite unor terți într-un asemenea scop.
(3) În vederea exercitãrii drepturilor prevãzute la alin. (1) și (2) persoana vizatã va înainta operatorului o cerere întocmitã în formã scrisã, datatã și semnatã. În cerere solicitantul poate arãta dacã dorește ca informațiile sã îi fie comunicate la o anumitã adresã, care poate fi și de poștã electronicã, sau printr-un serviciu de corespondențã care sã asigure cã predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sã comunice persoanei vizate mãsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precumși, dacã este cazul, numele terțului cãruia i-au fost dezvãluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizatã, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).


Eliberarea extraselor multilingve în baza Convenția nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

     Prin Legea nr. 65/2012, care a intrat în vigoare la data de 24.08.2012, România a aderat la Convenția nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, și a avut drept scop îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional în sprijinul cetățenilor români din afara granițelor astfel încât documentele acestora de stare civilă să circule cu ușurință și să fie recunoscute pe teritoriile statelor membre.
     Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a fost semnată la Viena la 8 septembrie 1976 de către nouă state membre ale CISC. Ulterior, la Convenție au aderat și alte state, în scopul instituirii unui cadru comun de reglementare privind eliberarea unor extrase de pe actele de stare civilă destinate utilizării în străinătate. În prezent, 24 de state sunt parte la Convenție, dintre care 17 au calitatea de state membre ale Uniunii Europene.
     În conformitate cu prevederile Convenției, extrasele multilingve eliberate produc efecte juridice pe teritoriul următoarelor state: Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Slovenia, Serbia și Turcia.


Actualizat la: 08.01.2018
Publicat la: 19.05.2010 (20515 citiri)

[ Înapoi ]

  Programări online

Programări ONLINE PaşapoarteProgramări ONLINE

- Înmatriculări
- Autorizaţii (numere) provizorii
- Radieri vehicule
- Preschimbare permise de conducere

  Cine este conectat
Momentan există, 37 vizitator(i) și 0 membri online.

  Propuneri Cod Fiscal

  Pagini Vizitate
Avem
5842853
pagini vizitate din 12.07.2004

  Vizitatori
Am avut
vizitatori unici din 12.07.2004

  IP Info
IP

  Comunicate MAI

  Jurisprudența CEDO


  Harta OLT

  E-Dezbatere

  SISOP
Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale

  Ghișeul Unic
Ghişeul Unic pentru obținerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri ale UE şi din alte surse

  Fonduri active

  Vremea în Slatina

  Propuneri
Colegiul Prefectural la dispoziţia cetăţenilor judeţului Olt

  PCUe
Instituția Prefectului - Județul Olt ˆ 2006

Pagină generată în: 0.11 secunde